بیمه نفتکش ایرانی در آبهای چین

در حادثه آتش سوزی نفتکش ایرانی ، که در تاریخ 1396/11/17 در آبهای چین دچار حریق شد ؛ 32 ملوان ایرانی و بنگلادشی نیز مفقود شدند. همچنین ارزش این نفتکش که بین 3 شرکت داخلی و خارجی بیمه شده است ، حدود 32 میلیون دلار بوده است .
30% در بین شرکتهای ایرانی و 70% ارزش با یک شرکت بیمه نروژی اتکایی شده بود .
و از سهم 30% داخلی نیمی از آن با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اتکایی شده بود .
2 شرکت بیمه البرز و بیمه ملت به ترتیب 20 و 10 درصد از سرمایه را بیمه کرده بودند .
همچنین محتویات نفتی و گازی این نفتکش نیز بعهده خریدار کره ای بوده است که بیمه شود .