بیمه نامه حوادث

بیمه حوادث با دو حالت ذيل قابل ارائه ميباشد :

بیمه حوادث انفرادی (مشاغل خاص)

بیمه حوادث گروهی (مهدكودك ها، مدارس، اردوهاي گروهي، سفرهاي زيارتي و ...)

کلمات کلیدی : بیمه حوادث ، بیمه حوادث انفرادی ، بیمه حوادث گروهی ، بیمه اردو های تفریحی ، بیمه اردوهای مذهبی ، بیمه اردوهای دانشجویی ، بیمه نامه حوادث ، حق بیمه حوادث انفرادی

سفارش آنلاین

با ارسال این فرم ، همکاران ما ، نرخ بیمه نامه را خدمتتان اعلام خواهند نمود

لطفا صبر کنید