بیمه هلی شات

تقریبا چند وقتی است که استفاده از هلی شات در بین گروه های حرفه ای فیلمبرداری  پرطرفدار شده است؛ و به طبع آن فرهنگ استفاده از این ابزار نیز در حال ایجاد شدن است . همچنین برخی خطرات و مسئولیتهایی نیز برای استفاده کنندگان از هلی شات وجود دارد .

بطور مثال سقوط این وسیله و آسیب به اموال و اشیا و حتی افراد ؛ که مسئولیت استفاده کنندگان از این ابزار میباشد و یا حتی آسیب دیدن خود وسیله یا تجهیزات نصب شده بر روی آن بوسیله بیمه نامه میتواند تحت پوشش قرار گیرد.

به همین خاطر بیمه مخصوص برای هلی شات به جهت تامین پوشش خطرات ناشی از استفاده از این ابزار طراحی شده است .

سفارش آنلاین

با ارسال این فرم ، همکاران ما ، نرخ بیمه نامه را خدمتتان اعلام خواهند نمود

لطفا صبر کنید