ارتباط استرس و فعالیت شغلی

استرس کلمه آشنایی است که اکثر مردم با مفهوم آن آشنا هستند و معمولاً سعی میکنند به هر نحوی میزان آنرا در محیط خانه و کارشان کمتر کنند. وجود استرس در محیط های شغلی و در رده های مختلف مدیریتی متفاوت است و البته نحوه مدیریت استرس هم میتواند متنوع باشد.
وجود استرس بر سلامت افراد تاثیر منفی دارد، همینطور بر خلاقیت و بازدهی فکری و عملی آنها نیز اثر سوء میگذارد.
مدیران با سابقه سعی میکنند عوامل استرس زا را از محیط فکر و کارشان دور نگه دارند که البته نتیجه آن میتواند افزایش خلاقیت و بازدهی چند برابر در اجرای عملیاتشان باشد.
یکی از عوامل کاهنده استرس ، انتقال استرس به سایرین است!! که بیمه گران، آنرا "انتقال ریسک" نامیده اند. شرکتهای بیمه وظیفه دارند تا با دریافت حق بیمه ، بار روانی و استرس ناشی از عملیات مختلف را ؛ از موسسات و شرکتها و افراد به خودشان منتقل کنند، تا گروه های فوق بتوانند به راحتی در اجرای مراحل کار تخصصی شان گام بردارند.

 

وبسایت بیمه تهران
www.bimetehran.com