زندگي در سايه آرامش

در دوره اي زندگي ميكنيم كه تروريست ها و مزدوران وهابي با پيروي ازرفتار پيشينيان خويش ؛ خون انسانهاي مظلوم را ميريزند و دولتهاي غربي تنها ناظران اين حوادث هستند و اين رفتارهاي وحشيانه را فقط در معادلات سياسي ، ارزيابي ميكنند !!

و سايتها و خبرگزاري هاي وابسته به غرب، در زماني كه وقايع تروريستي ايشان را تهديد ميكند ، فعال ميشوند.

اميدواريم كه وجدان ها بيدار شود و مردم با پيروي از فطرت ها ، در كنار هم زندگي با صلح وآرامشي داشته باشند.

 

مدیریت وبسایت بیمه تهران
www.bimetehran.com